Struktur

Struktur smp ibnu batutah

Kepala Sekolah                            : Pancasilawan Prio Hutomo, S.E.

Wakil Kepala Sekolah                :

Tata Usaha                                   : Rijal Islakhi, S.Ak.

Kaur Kesiswaan                           : Husain Abdur Rahman, M.Pd.

Kaur Kurikulum                          : Candra Adiwijaya, S.Pd.

Kaur Sarana Prasarana              : Wahyu Tunjungsari Pradana, S.Pd.

Kaur Humas                                 : Esti Frika Mukharomah, S.Pd.

Tanyakan apa saja mengenai SMP IBNU BATUTAH