Struktur

Struktur Pondok Tahfidz

Kepala Pondok               : Sugiyarto, S.Pd.I.

Kaur Tahfiz Putra            : Bayu Angga T., S.Pd.I.

Kaur Tahfiz Putri             : Devi Kurnianingsih

Kaur Bahasa                  : Anwarul Muniroh, S.Pd.

Kaur Tarbiyah Putra       : Rohman Fauzi

Kaur Tarbiyah Putri         : Fadhilah Haifah Afifah

Kaur Dapur (Umum)       : Edi Purwanto

Kaur Kurikulum Pondok  : Lusyana Dewi O. A.

Kaur Tata Usaha Pondok: Luki Wijayanti, S.Pd.

img-fluid
Tanyakan apa saja mengenai SMP IBNU BATUTAH