Struktur SMP


STRUKTUR SMP IBNU BATUTAH

Kepala Sekolah                             : Pancasilawan Prio Hutomo, S.E.

Wakil Kepala Sekolah                   : 

Tata Usaha                                    : Ammatullah Noor Hanifah, S.Pd.

Kaur Kesiswaan                            : Husain Abdul Rahman, M.Pd

Kaur Kurikulum                             : Candra Adiwijaya, S.Pd.

Kaur Sarana Prasarana                : Wahyu Tunjungsari Pradana, S.Pd.

Kaur Humas                                  : Esti Frika Mukharomah, S.Pd.